دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر آرمان رضایی

2- دکتر حمید ارفع

3- دکتر فرشاد پامناری

4- دکتر رئوف اکبری

5- دکتر مهدیه سروری

6- دکتر علی افشار


دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی